نصب و راه اندازی

بخشی از پروژه های مهم نصب و راه اندازی

[table striped=”true” bordered=”true” head_style=”true”][table_head][table_row][table_heading_cell]ردیف[/table_heading_cell][table_heading_cell]شماره پروژه[/table_heading_cell][table_heading_cell]شرح[/table_heading_cell][table_heading_cell]نوع پروژه[/table_heading_cell][table_heading_cell]مشتری[/table_heading_cell][/table_row][/table_head][table_body][table_row][table_cell]1[/table_cell][table_cell]1050[/table_cell][table_cell]ساخت و نصب هشت عدد كوره هاي قوس الکتریکی فولاد مباركه[/table_cell][table_cell]PC[/table_cell][table_cell]فولاد خوزستان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]2[/table_cell][table_cell]1188[/table_cell][table_cell]پروژه افزايش ظرفيت فولاد خوزستان[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]فولاد خوزستان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]3[/table_cell][table_cell]1194[/table_cell][table_cell]ساخت و اجرای حمل مواد طرح زمزم فولاد خوزستان[/table_cell][table_cell]PC[/table_cell][table_cell]فولاد خوزستان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]4[/table_cell][table_cell]1214[/table_cell][table_cell]افزايش ظرفيت كوره 5 ( نصب) فولاد خوزستان[/table_cell][table_cell]C[/table_cell][table_cell]فولاد خوزستان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]5[/table_cell][table_cell]1216[/table_cell][table_cell]نصب و راه اندازی فولادسازی اسفراين[/table_cell][table_cell]C[/table_cell][table_cell]فولاد اسفراين[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]6[/table_cell][table_cell]130000[/table_cell][table_cell]طرح کارخانه احیاء فولاد هرمزگان[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]فولاد هرمزگان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]7[/table_cell][table_cell]134000[/table_cell][table_cell]طرح توسعه حمل مواد فولاد خوزستان[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]فولاد خوزستان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]8[/table_cell][table_cell]140000[/table_cell][table_cell]طرح کارخانه احیاء فولاد شادگان[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]فولاد شادگان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]9[/table_cell][table_cell]141700[/table_cell][table_cell]نصب تجهیزات کوره پیشگرم نورد ورق عریض[/table_cell][table_cell]C[/table_cell][table_cell]دانیلی[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]10[/table_cell][table_cell]143100[/table_cell][table_cell] نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره 4 فولاد خوزستان[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]فولاد خوزستان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]11[/table_cell][table_cell]14400[/table_cell][table_cell]طرح کارخانه فولاد سازی فولاد سفید دشت چهارمحال[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]فولاد چهارمحال[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]12[/table_cell][table_cell]144700[/table_cell][table_cell]نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره 3[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]فولاد خوزستان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]13[/table_cell][table_cell]157100[/table_cell][table_cell]طرح توسعه حمل مواد گروه ملی فولاد ایران[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]گروه ملی[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]14[/table_cell][table_cell]160000[/table_cell][table_cell]عملیات پایپینگ فولادسازی فولاد کاوه جنوب SKS[/table_cell][table_cell]EC[/table_cell][table_cell]فولاد کاوه[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]15[/table_cell][table_cell]163200[/table_cell][table_cell]نصب و راه اندازی فاز 2 طرح حمل مواد DRI گروه ملی فولاد ایران[/table_cell][table_cell]EPC[/table_cell][table_cell]گروه ملی[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]16[/table_cell][table_cell]163800[/table_cell][table_cell]اجرای عملیات پایپینگ پروژه احیا صبا فولاد خلیج فارس[/table_cell][table_cell]PC[/table_cell][table_cell]فولاد صبا خلیج فارس[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]17[/table_cell][table_cell]اهواز پایا[/table_cell][table_cell]تهیه ، ساخت و نصب کوره پاتیلی شماره 4[/table_cell][table_cell]PC[/table_cell][table_cell]فولاد خوزستان[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]18[/table_cell][table_cell]اهواز پایا[/table_cell][table_cell]تکمیل اجرای (نصب) پروژه احیای مستقیم فولاد کاوه جنوب[/table_cell][table_cell]C[/table_cell][table_cell]فولاد کاوه جنوب[/table_cell][/table_row][/table_body][/table]