غبار گیر

غبار گیر

سیستمهای خشک و مرطوب جمع آوری غبار، سیکلون، ونچوری اسکرابر، داکتهای آبگرد جمع آوری و انتقال دود، داکتهای جمع آوری و انتقال غبار، فن سیستم غبارگیر، و سایر تجهیزات