سوابق اجرایی

شرکت فنی مهندسی فولاد پایا
اولین در ایران


 • اولین مشاور در مهندسی معکوس وتامین قطعات یدکی در فولاد خوزستان
 • اولین سازنده سیستمهای آبگرد فولادی و مسی کوره های قوس الکتریکی (فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، فولاد اسفراین، فولاد سبا، فولاد آلیاژی اصفهان، فولاد خراسان، فولاد آلیاژی یزد، گروه ملی صنعتی فولاد ایران)
 • اولین سازنده بدنه کوره های قوس الکتریکی (فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد اسفراین، نورد فولاد یزد، فولاد سفید دشت، فولاد نیریز، فولاد خراسان، فولاد شادگان)
 • اولین سازنده ترانسفرکارهای پاتیل مذاب کوره های قوس الکتریکی (فولاد خوزستان)
 • اولین سازنده ستون بازوهای کوره های قوس الکتریکی و ستون بازوهای وسقف کوره پاتیلی شماره 3 (فولاد خوزستان)
 • اولین سازنده لدل تارت و تاندیش کار (گروه ملی صنعتی فولاد ایران)
 • اولین سازنده تاندیش (فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد سفید دشت، ذوب آهن)
 • اولین سازنده سقف کوره پاتیلی برای فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، فولاد سبا، فولاد آلیاژی اصفهان، فولاد آلیاژی یزد، گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • اولین سازنده داکتهای آبگرد سیستمهای جمع آوری غبار (فولاد خوزستان ، فولاد مبارکه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران)
 • اولین و تنها مجری پروژه به روش طرح و ساخت (EPC) در بازسازی و تغییر طرح به تخلیه از کف (EBT) و افزایش ظرفیت کوره های شماره 1 تا 6 فولاد خوزستان و کوره های شماره 1 تا 8 فولاد مبارکه
 • اولین سازنده لنس اکسیژن (فولاد خوزستان)
 • اولین سازنده بازوی الکترود گیر کوره پاتیلی (فولاد خوزستان)

لیست تمام پروژه‌های انجام شده‌ی شرکت فنی و مهندسی فولاد پایا

لیست پروژه های کارخانه فولاد سازی در دهه ی سال 90

ردیف شرح نوع قرارداد مشتری تاریخ
1 کل پانلهای سال 1392 فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1392
2 ساخت لیفتینگ آرم (بدون بلوک و پین اصلی) P فولاد خوزستان 1392
7 پانل شماره 11 سقف کوره ذوب P فولاد مبارکه 1392
8 Panel bend for roof P فولاد مبارکه 1392
13 ساخت رینگ دلتای کوره P نورد فولاد یزد 1392
15 پانل آبگرد سقف برای کوره های 1-6 P فولاد خوزستان 1392
17 ساخت قسمتی از درپوش LF ذوب آهن P ذوب آهن 1392
18 ساخت آپرشل کوره ذوب P فولاد خوزستان 1392
19 Fume ring P فولاد مبارکه 1392
20 روف اگزوز پنل ROOF EXHAUTS PANEL P فولاد خوزستان 1392
23 ساخت پاتیل مذاب (Ladle) فولاد آلیاژی ایران P فولاد آلیاژی ایران 1392
26 سقف کامل کوره پاتیلی EPC فولاد هرمزگان 1392
29 ساخت آپرشل با سیستم آبگرد لوله ای P فولاد کرمان 1392
31 ساخت ستونهای A,B کوره 1و2و3و4 P فولاد خوزستان 1392
35 تعمیر آپرشل کوره P فولاد خوزستان 1392
36 پانل سقف P فولاد مبارکه 1392
37 انواع پانل آبگرد فولاد آلیاژی ایران P فولاد آلیاژی ایران 1392
42 ساخت پانل دیواره نوع H P فولاد مبارکه 1391
43 ساخت پانل دیواره نوع A و سنتر پیس از جنس نسوز P فولاد مبارکه 1391
44 ساخت داکت زانوئی (اگزوز) کوره ذوب P فولاد مبارکه 1391
46 PANEL FOR KSC 91 P فولاد خوزستان 1391
47 مجموعه کامل لیفتینگ آرم همراه با بوش و بازوی مربوطه P فولاد خوزستان 1391
51 ساخت گیردر اصلی کوره P فولاد خوزستان 1391
54 ساخت درپوش LF P ذوب آهن 1391
56 لنس اکسیژن کوره ذوب P فولاد اسفراین 1391
61 پانلهای آبگرد 3,4,9,10 دیواره کوره های ذوب P فولاد مبارکه 1391
62 پانلهای آبگرد 11-2 دیواره کوره های ذوب 3,4,5,6 P فولاد مبارکه 1391
63 ساخت روف رینگ (فریم نگهدارنده پانلهای آبگرد سقف) کوره ذوب P فولاد مبارکه 1391
64 پانلهای آبگرد 5,6,7 دیواره کوره های ذوب 3,4,5,6 P فولاد مبارکه 1391
65 پانلهای آبگرد 1 دیواره کوره های ذوب 3,4,5,6 P فولاد مبارکه 1391
66 پانلهای آبگرد 12 دیواره کوره های ذوب 3,4,5,6 P فولاد مبارکه 1391
67 ساخت روف رینگ (فریم نگهدارنده پانلهای آبگرد سقف) کوره ذوب P فولاد مبارکه 1391
68 پانلهای آبگرد دیواره (B-G) کوره ذوب P فولاد مبارکه 1391
69 پانلهای آبگرد دیواره (C-D-E-F) کوره ذوب P فولاد مبارکه 1391
70 پانلهای آبگرد دیواره (A, B-G) کوره ذوب P فولاد مبارکه 1391
71 پانلهای آبگرد دیواره H و تونل 13 کوره ذوب P فولاد مبارکه 1391
74 ساخت تجهیزات واحد ذوب فولادسازی شادگان P فولاد گسترش 1391
75 PANEL FOR KSC 91 پارت دوم P فولاد خوزستان 1391
76 پانل EBT کوره ذوب P فولاد اسفراین 1391
77 نصب راکر کوره 1 C فولاد خوزستان 1391
79 سوپراستراکچر خراسان P ایریتک 1391
84 ساخت الکترود آرم فازهای کوره پاتیلی 1 کامل همراه با کلمپ و پد مونتاژ شده P فولاد خوزستان 1391
85 ساخت مجموعه کامل چرخ هرزگرد جهت ترانسفرکار کوره ها و کوره پاتیلی P فولاد خوزستان 1391
86 ساخت پانل آبگرد و رینگ سقف کوره EAF P فولاد اسفراین 1391
87 ساخت پانل آبگرد دیواره P فولاد اسفراین 1391
90 پانلهای آبگرد 7 و 10 فولاد سبا P فولاد مبارکه 1391
93 ساخت پانل آبگرد دیواره ، دلتا و سقف P فولاد اسفراین 1391
94 Panel bend for roof P فولاد مبارکه 1391
98 ساخت مجموعه کامل لنس اکسیژن P همیار صنعت نوین 1391
99 پانلهای آبگرد 7 و 10 فولاد سبا P فولاد مبارکه 1391
100 پانلهای آبگرد فولاد سبا P فولاد مبارکه 1391
103 EAF Water Cooled Roof P فولاد نی ریز 1390
104 LF Roof Supporting Structure P فولاد نی ریز 1390
105 LF Roof Lifting Mechanism(LF Roof Column & Guide Rollers) P فولاد نی ریز 1390
106 پانلهای آبگرد سال 1390 فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1390
108 الکترود گیر کوره پاتیلی شماره 1 فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1390
111 Cooled Water Panel(5,5A-6,6A)& Movable Left Door Panel 14 P فولاد مبارکه 1390
112 ساخت پانل دیواره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1390
116 Thimble ?28 For Scrap Bascket P فولاد مبارکه 1390
127 ساخت پانل سقف کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1390
129 ساخت روف رینگ (فریم نگهدارنده پانلهای سقف) فولاد مبارکه P فولاد مبارکه 1390
133 ساخت پانل سقف کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1390
139 Assembly Of Water Cooled Shield Flange Connection Fixed Type GB22F P فولاد مبارکه 1390
140 ساخت پانل C دیواره کوره ذوب فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1390
141 ساخت داکت زانوئی (اگزوز) کوره ذوب P فولاد مبارکه 1390
145 Lance More EAF P همیار صنعت نوین 1390
146 ساخت پانل سقف و دیواره کوره ذوب فولاد مبارکه P فولاد مبارکه 1390
147 ساخت پانل W13 دیواره کوره ذوب فولاد مبارکه P فولاد مبارکه 1390
148 ساخت پانل 10-7 دیواره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1390
149 ساخت سقف آبگرد کوره پاتیلی و پانل سقف کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1390
150 PANEL DOOR ASSEMBLY FOR SETELING CHAMBER P فولاد مبارکه 1390
152 ساخت پانل 3 دیواره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1390
153 ساخت پانل 1 دیواره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1390
156 کوره پاتیلی فولاد اسفراین P فولاد اسفراین 1390
157 ساخت آپرشل و روف رینگ (فریم نگهدارنده پانلهای سقف) فولاد خراسان P ایریتک 1390
158 ساخت پانلهای دیواره و سقف کوره ذوب فولاد خراسان P ایریتک 1390
159 ساخت داکت زانوئی (اگزوز) و پانلهای دیواره کوره ذوب P فولاد اسفراین 1390
162 ساخت شل تحتانی کوره ذوب و سبد قراضه P فولاد خوزستان 1390
163 ساخت سقف آبگرد کوره پاتیلی و پانل تونل و درب سرباره کوره های 6-4 ذوب P فولاد مبارکه 1390
164 ROOF ELBOW BAFFLE P فولاد مبارکه 1390
165 درب کوره H10-2 P فولاد اسفراین 1390
170 مکانیزم بالابر الکترودهای کوره P فولاد نی ریز 1390
183 مکانیزم بالابر الکترودهای کوره پاتیلی P فولاد نی ریز 1390
185 مکانیزم بالابر سقف کوره پاتیلی P فولاد نی ریز 1390
186 سیستم نگهدارنده سقف کوره پاتیلی - بازو ها P فولاد نی ریز 1390
192 سیستم همزن مذاب زیر شل کوره PC فولاد چهارمحال 1390
193 سیستم همزن مذاب زیر شل کوره P فولاد نی ریز 1390
196 لیفتینگ آرم (بدون بلوک و پین اصلی) P فولاد خوزستان 1390
197 شل کوره ذوب با آپرشل و سقف کامل P ایریتک 1390
198 پاتیل مذاب همراه با متعلقات و بازو P فولاد خوزستان 1390
199 پدستال شمالی و جنوبی P فولاد خوزستان 1390
219 ترانسفرکار فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1390

لیست پروژه های کارخانه فولاد سازی در دهه ی 80

ردیف شرح نوع قرارداد مشتری تاریخ
221 Scrap Bucket PC فولاد چهارمحال 1389
222 Ladle PC فولاد چهارمحال 1389
223 Emergency Ladle PC فولاد چهارمحال 1389
226 EAF Water Cooled Roof PC فولاد چهارمحال 1389
227 Complete EAF Upper Shell PC فولاد چهارمحال 1389
228 LF Water Cooled Roof & Platform Around LF PC فولاد چهارمحال 1389
229 Emergency Ladle P فولاد نی ریز 1389
230 Panel P فولاد خوزستان 1389
243 Furnace steel structure فولاد صبا P ایریتک 1389
244 Furnace Shell فولاد صبا P ایریتک 1389
254 WATER COOLED ROOF 30° P فولاد مبارکه 1389
255 PANEL FOR SABA STEEL P فولاد مبارکه 1389
256 تهیه ، ساخت و نصب Ladle Furnace # 4 PC فولاد خوزستان 1389
258 PANEL 4 FOR ROOF DWG:4.779536.F P فولاد مبارکه 1389
261 PANEL 1 FOR ROOF DWG:4.779534.D P فولاد مبارکه 1389
262 PANEL 8 FOR ROOF DWG:4.446899.V P فولاد مبارکه 1389
273 تشتک ویبره باکتویل p فولاد خوزستان 1389
274 تشت مذاب زیر تاندیش p فولاد خوزستان 1389
275 Fourth Hole Roof Panel P فولاد مبارکه 1389
285 بدنه تاندیش p فولاد خوزستان 1389
287 سبد قراضه 75m3 p فولاد مبارکه 1389
293 FUME TAKE -OFF RING p فولاد مبارکه 1389
295 LOWER SHELL & SUPPORT FRAME GHAENAT p ایریتک 1389
296 WATER COOLED PANEL P فولاد مبارکه 1389
297 Panel bend for roof P فولاد مبارکه 1389
301 پانل های کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
302 پانل های کوره ذوب P فولاد اسفراین 1389
303 پانل دیواره P فولاد مبارکه 1389
304 پانل دیواره P فولاد مبارکه 1389
306 ساخت پانل دیواره 2-4-5-6-11-12-13-14-15 کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
307 ساخت پانل دیواره 13 و 14 کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
308 ساخت پانل دیواره 1 و 3 کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
309 ساخت پانل دیواره 10-7 کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
312 ساخت پانل های دیواره شماره 5،6،7،8،9 کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
314 ساخت پانل دیواره کوره ذوب فولاد مبارکه P فولاد مبارکه 1389
315 ساخت پانل سقف کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
316 ساخت پانل دیواره و سقف کوره ذوب فولاد مبارکه P فولاد مبارکه 1389
317 ساخت روف رینگ کوره 2 و 8 P فولاد مبارکه 1389
318 ساخت پانل های دیواره شماره 2-4-5-6-11-12-13-14-15 کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
319 ساخت پانل سقف شماره 12 کوره ذوب P فولاد مبارکه 1389
320 ساخت ترانسفر کار سبد قراضه P فولاد خوزستان 1389
322 ساخت پانل دیواره شماره 8 کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
323 ساخت پانل دیواره شماره 9 کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
324 ساخت پانل درب سرباره کوره ذوب P فولاد مبارکه 1389
325 ساخت روف رینگ کوره 1 و 7 P فولاد مبارکه 1389
326 ساخت پانل درب سرباره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه 1389
330 بازسازی دیش کوره های فولادسازی P فولاد خوزستان 1389
332 مکانیزم بالابر الکترودهای کوره PC فولاد چهارمحال 1389
334 LF Roof Lifting Mechanism (Columns & Guide Rolers) PC فولاد چهارمحال 1389
335 سیستم نگهدارنده سقف کوره پاتیلی - بازو ها PC فولاد چهارمحال 1389
336 مکانیزم بالابر الکترودهای کوره پاتیلی PC فولاد چهارمحال 1389
338 ساخت پانل های فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1388
355 پانل آبگرد به شماره 5-6 جهت کوره قوس الکتریکی P فولاد آلیاژی ایران 1388
366 Water Cooled Roof For LF P فولاد مبارکه 1388
389 دیش کوره P فولاد خوزستان 1388
409 بازوهای 45 درجه گیر در سمت سرباره P فولاد خوزستان 1388
411 ترانسفر کار خودکششی P فولاد خوزستان 1388
413 پانلهای اگزوز و البو شیلد فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1388
417 بازسازی دیش کوره 3 PC فولاد خوزستان 1388
425 LF 1 P فولاد خوزستان 1388
446 ساپورت دریچه تخلیه مذاب کوره 5، 6 P فولاد خوزستان 1388
452 LF 1,2,3 P فولاد خوزستان 1388
458 ساخت داکت زانوئی (اگزوز) کوره ذوب P نورد فولاد یزد 1388
462 هود کوره پاتیلی P فولاد خوزستان 1388
464 سبد شارژ قراضه به کوره ذوب P فولاد خوزستان 1388
465 Hot Metal Ladleپاتیل مذاب P فولاد خوزستان 1388
467 ساخت داکت زانوئی (اگزوز) کوره ذوب P فولاد خوزستان 1388
474 پاتیل مذاب P فولاد نی ریز 1388
478 Panel P فولاد اسفراین 1387
479 ترانسفر کارخودکششی کوره 4 P فولاد خوزستان 1387
480 ترانسفر کارخودکششی کوره 3 P فولاد خوزستان 1387
481 بازسازی دیش کوره 2 P فولاد خوزستان 1387
515 Upper Shell Ring P فولاد آلیاژی ایران 1387
516 Complete Water Cooled Roof P فولاد مبارکه 1387
519 Panel Dwg. 4.857633.W P فولاد مبارکه 1387
520 بازسازی دیش کوره 1 PC فولاد خوزستان 1387
522 واتر کولد البو داکت P فولاد آلیاژی ایران 1387
524 رینگ در پوش P فولاد خوزستان 1387
526 قرداد باز ساخت پانل های آبگرد فولاد مبارکه(واحد07) P فولاد مبارکه 1387
527 قرداد باز ساخت پانل های آبگرد فولاد مبارکه(واحد سبا) P فولاد مبارکه 1387
532 Shell EAF ساخت مجموعه P فولاد گسترش 1387
533 بازسازی و تبدیل دیش قدیم کوره به EBT_ بازسازی دیش کوره 4 P فولاد خوزستان 1387
534 لیفتینگ آرم بدون بلوک و پین اصلی P فولاد خوزستان 1387
537 ساخت Buffer Spring مربوط به کوره 4 P فولاد خوزستان 1387
539 Panel 11 For EAF Roof P فولاد مبارکه 1387
540 هود کوره پاتیلی Roof Assembly for LF3 P فولاد خوزستان 1387
541 مکانیزم (EBT دانیلی) کوره های فولاد سازی P فولاد خوزستان 1387
563 پانل P فولاد اسفراین 1387
566 Panel 11 For Roof P فولاد مبارکه 1387
582 Panel 8 P فولاد مبارکه 1386
583 Panel 1 P فولاد مبارکه 1386
584 Panel 3 P فولاد مبارکه 1386
585 Panel 2-4-5-6-11-12-13-14-15 P فولاد مبارکه 1386
611 Panel Ring Roof DWG: 4.779539.H P فولاد مبارکه 1386
612 Panel 9 DWG: 4.764561.G P فولاد مبارکه 1386
613 Panel 7-10 DWG: 4.764562.A P فولاد مبارکه 1386
614 Panel 12 For Roof DWG: 4.446907.W P فولاد مبارکه 1386
615 ساخت بدنه و رینگ سقف کوره P فولاد خوزستان 1386
616 ساخت پانلهای دیواره و رینگ زیر البوداکت P فولاد خوزستان 1386
617 ساخت تونل و درب سر باره P فولاد خوزستان 1386
618 ساخت پانل های EBT P فولاد خوزستان 1386
619 ساخت پانلهای سقف کوره P فولاد خوزستان 1386
620 ساخت پانلهای Outer Delta Ring, Center Ring & Inner Delta Ring P فولاد خوزستان 1386
621 Elbow Panel For Ducts P فولاد خوزستان 1386
625 هود کوره پاتیلی 3 lf P فولاد خوزستان 1386
628 ساخت Electrod Columns (کربن استیل) Electrod Columns (استنلس استیل) P فولاد خوزستان 1386
629 ساخت شل کوره 3 طرح E.B.T طرح دانیلی P فولاد خوزستان 1386
630 گیر در شاسی اصلی سمت EBT کوره 3 P فولاد خوزستان 1386
631 پانلهای آبگرد شل کوره 3 طرح EBT P فولاد خوزستان 1386
632 در پوش کوره 3 طرح EBT با یک مجموعه کامل پانلهای آبگرد طرح دانیلی P فولاد خوزستان 1386
633 ساخت مجموعه EBT طرح دانیلی (مکانیزم EBT) P فولاد خوزستان 1386
634 ساخت دیش کوره 3 طرح EBT P فولاد خوزستان 1386
635 نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره 3 C فولاد خوزستان 1386
636 ساخت پانلهای آبگرد فولاد مبارکه - 1 P فولاد مبارکه 1386
638 ساخت تیوب باندلهای فولاد مبارکه P فولاد مبارکه 1386
646 پانلهای فولاد مبارکه P فولاد مبارکه 1386
647 Panels P فولاد آلیاژی ایران 1386
648 در پوش کوره 4 طرح EBT P فولاد خوزستان 1385
649 ساخت Electrode Columns (کربن استیل) Electrod Columns (استنلس استیل) P فولاد خوزستان 1385
650 ساخت دیش کوره 4 طرح E.B.T P فولاد خوزستان 1385
651 ساخت Roof Assembly (لدل هود 2) Ladle hood, assembly (لدل هود 1 ) P فولاد خوزستان 1385
652 نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره 4 C فولاد خوزستان 1385
653 Panel Slagging Door For Shell P فولاد مبارکه 1385
654 Panel Pipe For Roof Dwg: 4.779545.P P فولاد مبارکه 1385
655 ساخت پانل های فولاد آلیاژی P فولاد آلیاژی ایران 1384
656 ساخت مجموعه EBT کوره طرح دانیلی (مکانیزم EBT) P فولاد خوزستان 1384
657 ساخت شل کوره 4 طرح E.B.T طرح دانیلی بانضمام یک عدد اسپول واتر کولد داکت کوره P فولاد خوزستان 1384
658 پانلهای آبگرد شل کوره 4 طرح EBT P فولاد خوزستان 1384
659 ساخت گیر در شاسی اصلی کوره در موضع سیستم E.B.T ضلع غربی شاسی کوره 4 P فولاد خوزستان 1384
671 ساخت 44 عدد پانل فولاد مبارکه P فولاد مبارکه 1383
672 ساخت 21 عدد پانل فولادی P فولاد آلیاژی ایران 1383
673 ساخت 214 عدد پانل فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1383
676 ساخت تعداد 19 عدد پانل شرکت فولاد خراسان P فولاد خراسان 1383
677 ساخت دو دستگاه لدل هود فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1383
680 ساخت پانلهای فولاد آلیاژی ایران P فولاد آلیاژی ایران 1383
682 ساخت یک عدد کف کوره فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1383
689 ساخت پانلهای دیواره كوره مباركه P فولاد مبارکه 1382
691 خرید 200 تن قوس نگهدارنده كوره P فولاد خوزستان 1382
692 تعمیر پانلهای فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1382
693 ساخت پانلهای میانی وشوت تغذیه مباركه P فولاد مبارکه 1382
698 پانل های شرکت فولاد خوزستان P فولاد خوزستان 1382
712 نصب تجهیزات عمومی فولاد اسفراین C فولاد اسفراین 1381
713 نصب تجهیزات اصلی فولاد اسفراین C فولاد اسفراین 1381
718 پانلهای یدكی كوره 1و2 P فولاد خوزستان 1381
719 سیویل فولاد اسفراین C فولاد اسفراین 1381
721 ساخت 3 عدد پانل میانی سقف كوره مباركه P فولاد مبارکه 1381
725 پانلهای آبگرد فولاد آلیاژی P فولاد آلیاژی ایران 1381
727 بازسازی لدل هود P فولاد خوزستان 1381
737 ساخت پانلهای یدكی كوره 1 تا 4 P فولاد خوزستان 1381
738 یك عدد رینگ میانی و یك عدد شوت ریزش مواد P فولاد خوزستان 1380
739 طرح افزایش ظرفیت كوره 5 ( نصب) PC فولاد خوزستان 1380
740 ساخت تجهیزات كوره اسفراین P فولاد اسفراین 1380
741 نصب تجهیزات كوره اسفراین C فولاد اسفراین 1380
743 ساخت پانلهای یدكی دیواره كوره P فولاد خوزستان 1380
746 ساخت دو عدد البو داكت P فولاد خوزستان 1380
747 سبد قراضه و تجهیزات جانبی كوره اسفراین P فولاد اسفراین 1380
748 تعمیر و بازسازی لدل هود طرح دانیلی P فولاد خوزستان 1380
749 ساخت ونصب ساپورت ترانسفرمر كوره پاتیلی PC فولاد خوزستان 1380
750 پانلهای مباركه P فولاد مبارکه 1380
762 ساخت پانلهای افزایش ظرفیت فولاد مباركه P فولاد مبارکه 1380
763 تعمیر و بازسازی ترانسفر كار خودكششی P فولاد خوزستان 1380

لیست پروژه های کارخانه فولاد سازی در دهه ی 70

ردیف شرح نوع قرارداد مشتری تاریخ
766 پانل های دیواره اهواز P فولاد خوزستان 1379
767 پانل های دیواره اهواز P فولاد خوزستان 1379
771 تجهیزات كوره 6 PC فولاد خوزستان 1379
775 رینگ سقف كوره و شوت ریزش مواد P فولاد خوزستان 1379
777 FUME TAKE OFF RING P فولاد خوزستان 1379
778 رینگ سقف كوره P فولاد خوزستان 1379
779 تعمیر و بازسازی چهار دستگاه البوداكت P فولاد خوزستان 1379
782 ساخت البوداكت دو عدد P فولاد خوزستان 1379
783 طرح افزایش ظرفیت كوره 5 PC فولاد خوزستان 1379
784 پانلهای سقف کوره P فولاد خوزستان 1379
786 شل فوقانی كوره P فولاد خوزستان 1379
789 ساخت 6 عدد CHUTE DECK 2300x615 فولاد اهواز P فولاد خوزستان 1378
790 ساخت 6 عدد CHUTE DECK 2300x850 فولاد اهواز P فولاد خوزستان 1378
791 ساخت 21 عدد لینتل فولاد اهواز P فولاد خوزستان 1378
793 ساخت سه عدد WATER WALL فولاد مباركه P فولاد مبارکه 1378
800 قطعات یدكی مباركه SEALING STRIP , COOLING PIPE P فولاد مبارکه 1378
801 تعمیر لدل هود اهواز P فولاد خوزستان 1378
802 كوره و متعلقات مدول F P گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1378
808 قیف ریزش مواد كوره اهواز P فولاد خوزستان 1378
809 تعمیر 16 عدد پانل اهواز P فولاد خوزستان 1378
810 تعمیر شل اهواز P فولاد خوزستان 1378
811 TAP HOLE CLOUSER EBT P فولاد خوزستان 1378
812 پانل های دیواره مباركه P فولاد مبارکه 1378
813 تعمیر 22 عدد پانل اهواز P فولاد خوزستان 1378
817 ساخت پانل سقف 68 عدد و 5 عدد پانل زیر دودكش P فولاد خوزستان 1378
818 تجهیزات مدول F مخزن روزانه گندله DAY BIN P گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1378
821 رینگ سقف كوره P فولاد خوزستان 1378
822 INNER & OUTER DELTA P فولاد خوزستان 1378
823 تعویض جك برگشت سریع كوره P فولاد خوزستان 1378
824 اینر و اوتر دلتا P فولاد خوزستان 1377
829 ساخت پانل EBT مباركه P فولاد مبارکه 1377
830 ساخت 4 عدد البو داكت مباركه P فولاد مبارکه 1377
831 تعمیر 19 عدد پانل فولاد اهواز P فولاد خوزستان 1377
832 تعمیر 25 عدد پانل دیواره اهواز P فولاد خوزستان 1377
833 ساخت 5 عدد درب سرباره مباركه P فولاد مبارکه 1377
834 تعمیر لدل هود اهواز P فولاد خوزستان 1377
836 ساخت تجهیزات كوره 4 P فولاد خوزستان 1377
837 ساخت پانلهای كوره 1 تا 6 فولاد اهواز P فولاد خوزستان 1377
838 ساخت سه مجموعه شوت ریزش مواد فولاد اهواز P فولاد خوزستان 1377
855 ساخت 19 عدد پانل دیواره مباركه P فولاد مبارکه 1376
856 تعمیر پانلهای اهواز P فولاد خوزستان 1376
860 اجرای EBT كوره های 3 و 4 C فولاد خوزستان 1376
861 اصلاح بازوهای الكترودگیر P فولاد خوزستان 1376
862 اصلاح دو عدد البوداكت مباركه P فولاد مبارکه 1376
863 تعمیر 18 عدد پانل دیواره اهواز P فولاد خوزستان 1376
866 ساخت دو عدد پانل مسی و شافت خنك شونده مباركه P فولاد مبارکه 1376
872 ساخت ونصب تجهیزات EBT هشت عدد كوره های مباركه PC فولاد مبارکه 1375
873 ساخت پانلهای سقف كوره های مباركه و روف رینگ P فولاد خوزستان 1375
874 ساخت لدل هود مجتمع فولاد مباركه P فولاد مبارکه 1375
878 ساخت كوره گروه ملی P گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1375
879 ساخت شل دهم كوره مباركه P فولاد مبارکه 1375
880 ساخت لدل هود فولاد ألیاژی ایران P فولاد آلیاژی ایران 1375
882 پانلهای تعمیراتی مجتمع فولاد مباركه P فولاد مبارکه 1375
889 اصلاح بیم كوره 3 SUSPENTION P فولاد خوزستان 1374
890 اصلاح PIPING كوره P فولاد خوزستان 1374
892 اصلاح بیم كوره 5 P فولاد خوزستان 1374
893 اصلاح بیم كوره 4 P فولاد خوزستان 1374
894 اصلاح بیم كوره 6 P فولاد خوزستان 1374
901 ساخت پانلهای یدكی كوره 1 و 2 P فولاد خوزستان 1374
902 كورههای 1و2 پانلهای خنك كننده و EBT P فولاد خوزستان 1373
903 پانلهای یدكی كوره های 5 و6 P فولاد خوزستان 1373
904 پانلهای یدكی كوره های 5 و6 P فولاد خوزستان 1373
905 پانلهای یدكی كوره های 3و 4 P فولاد خوزستان 1373
906 ساخت لدل هود و توزیع كننده های أب P فولاد خوزستان 1373
909 تعمیر پانل سری اول P فولاد خوزستان 1373
910 پانلهای سقف مباركه P فولاد مبارکه 1373
911 پانلهای دیواره مباركه P فولاد مبارکه 1373
912 طراحی وساخت درب سرباره مباركه P فولاد مبارکه 1373
913 پانلهای دیواره مباركه P فولاد مبارکه 1373
914 پانلهای سقف مباركه P فولاد مبارکه 1373
915 البو داكت مباركه P فولاد مبارکه 1373
916 رینگ های دلتا و زیر البوداكت مباركه P فولاد مبارکه 1373
917 پانلهای یدكی كوره های 3و 4 P فولاد خوزستان 1373
918 پانلهای یدكی كوره های 5 و6 P فولاد خوزستان 1373
922 تعمیر پانل سری دوم P فولاد خوزستان 1373
923 ساخت قطعات یدكی مكانیزم EBT P فولاد خوزستان 1373